Laboratory of Intelligent Software

Members

Post
Name
Professor(specially appointed)
Associate Professor
Secretary
UEDA Ai
Doctor
ZHANG Jingshan
ATARASHI Kyohei
Master 2
FUKAI Misa
IMAI Shunsuke
MATSUI Taiju
SUZUKI Takahumi
TODA Kazuki
YONG Junyeong
ZHAO Wenqi
KIKUCHI Shoma
Master 1
HASHIMOTO Satoru
ISERI Masahiro
ONO Tomoya
YAMAMOTO Kazuya
SUGAWARA Yu
KAWASHIMA Ryoya
MASUTANI Koki
Bachelor 4
ITAKURA Kazuma
KOBAYASHI Tatsuya
MITANI Yuta
ONO Teruya
TAKAMATSU Shion
Bachelor 3
ICHIKAWA Takuto
YAMAMOTO Taisei
GOTO Souma
NOHARA Taisei
MUTO Kaname

Back to Top Page

Kita14 Nishi9, Kita, Sapporo, 060-0814, JAPAN TEL: +81-(0)11-706-6815 FAX: +81-(0)11-706-7831
E-mail: www-admin@rebun.complex.eng.hokudai.ac.jp
© Laboratory of Intelligent Software, Hokkaido University All Rights Reserved.