Laboratory of Intelligent Software

Members

Post
Name
Professor
Associate Professor
Secretary
TAKAHASHI Mai
Doctor
JI Chengcheng
OKAMOTO Hiroshi
ZHANG Jingshan
SONG Jing
ATARASHI Kyohei
Master 2
KISHI Takaya
KISU Takumi
KUROKAWA Yuki
MORISE Hiroki
MORIYAMA Akimi
SEKIYA Ryota
SOUMA Syota
Master 1
FUKAI Misa
IMAI Shunsuke
MATSUI Taiju
SUZUKI Takahumi
TODA Kazuki
YONG Junyeong
ZHAO Wenqi
Bachelor 4
HASHIMOTO Satoru
ISERI Masahiro
MORI Kaori
ONO Tomoya
YAMAMOTO Kazuya
Bachelor 3
ITAKURA Kazuma
KOBAYASHI Tatsuya
MITANI Yuta
ONO Teruya
TAKAMATSU Shion

Back to Top Page

Kita14 Nishi9, Kita, Sapporo, 060-0814, JAPAN TEL: +81-(0)11-706-6815 FAX: +81-(0)11-706-7831
E-mail: www-admin@rebun.complex.eng.hokudai.ac.jp
© Laboratory of Intelligent Software, Hokkaido University All Rights Reserved.